Biểu phí Quỹ tài chính và cách tính phí

STT Tên quỹ Mã quỹ Công ty quản lý quỹ Hình thức quỹ Giao dịch mua Giao dịch bán
Số tiền mua Phí mua Thời gian nắm giữ Phí bán
1 Quỹ đầu tư trái phiếu linh họat Techcom TCFF TechcomCapital Quỹ trái phiếu All 0.00% All 0.00%
2 Quỹ đầu tư trái phiếu SSI SSIBF SSIAM (100% thuộc SSI) Quỹ trái phiếu 1 triệu - 1 tỷ 0.75% Dưới 12 tháng 1.25%
Trên 1 tỷ - 10 tỷ 0.50% Trên 12 tháng - 24 tháng 0.75%
Trên 10 tỷ 0.25% Trên 24 tháng 0.00%
3 Quỹ đầu tư trái phiếu TCBF TCBF TechcomCapital Quỹ trái phiếu All 0.00% Dưới 6 tháng 1.00%
Từ tròn 6 tháng - tròn 9 tháng 0.75%
Từ 9 tháng - đến tròn 12 tháng 0.50%
Từ 12 tháng trở lên 0.00%
4 Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt nam VFM VFMVFB Vietfund Management Quỹ trái phiếu 1 triệu - 1 tỷ 0.20% Tới 365 ngày 2.00%
Trên 1 tỷ 0.00% Từ 366 ngày - 730 ngày 0.50%
    Từ 731 ngày trở lên 0.00%
5 Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt BVBF BaovietFund Quỹ trái phiếu Dưới 2 tỷ 0.30% <6 tháng 0.30%
Từ 2 tỷ - 5 tỷ 0.25% Từ 6 tháng trở lên 0.00%
Từ 5 tỷ - dưới 20 tỷ 0.15%    
Từ 20 tỷ trở lên 0.15%    
6 Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VFF VinaWealth Quỹ trái phiếu All 0.00% <= 1 năm 2.50%
Trên 1 năm - dưới 2 năm 1.50%
Trên 2 năm 0.75%
7 Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam VTBF VietinbankCapital Quỹ trái phiếu All 0.00% Dưới 3 tháng 1.00%
Từ 3 tháng - dưới 6 tháng 0.50%
Từ 6 tháng trở lên 0.00%
8 Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF VCBF Vietcombank Fund Quỹ hỗn hợp TP và cổ phiếu 1 triệu - 500 triệu 2.00% <= 1 tháng 3.00%
Trên 500 triệu - 1 tỷ 1.50% Trên 1 tháng - 12 tháng 1.00%
Trên 1 tỷ - 10 tỷ 1.00% Trên 12 tháng - 24 tháng 0.50%
Trên 10 tỷ - 20 tỷ 0.50% Trên 24 tháng 0.00%
Trên 20 tỷ 0.00%    
9 Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF VCBF-BCF Vietcombank Fund Quỹ cổ phiếu 1 triệu - 500 triệu 2.00% <= 1 tháng 3.00%
Trên 500 triệu - 1 tỷ 1.50% Trên 1 tháng - 12 tháng 1.00%
Trên 1 tỷ - 10 tỷ 1.00% Trên 12 tháng - 24 tháng 0.50%
Trên 10 tỷ - 20 tỷ 0.50% Trên 24 tháng 0.00%
Trên 20 tỷ 0.00%    
10 Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI SSI SCA SSIAM (100% thuộc SSI) Quỹ cổ phiếu 1 triệu - 1 tỷ 0.75% <= 12 tháng 1.25%
Trên 1 tỷ - 10 tỷ 0.50% Trên 12 tháng - 24 tháng 0.75%
Trên 10 tỷ 0.25% Trên 24 tháng 0.00%
11 Quỹ hoán đổi danh mục ETFVN30 VFM ETFVN30 Vietfund Management Quỹ ETF   0.15%   0%-0.15%
12 Quỹ đầu tư chủ động VND VNDAF IPA Asset Management (100% thuộc VNDirect) Quỹ cổ phiếu 1 triệu - 10 tỷ 1.00% Dưới 3 tháng 1.00%
Trên 10 tỷ 0.75% 3 tháng - hết 12 tháng 0.75%
    Trên 12 tháng - 24 tháng 0.50%
    Trên 24 tháng 0.00%
13 Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng BVPF BVPF BaovietFund Quỹ cổ phiếu Dưới 2 tỷ 0.50% Dưới 3 tháng 0.50%
Từ 2 tỷ - 5 tỷ 0.30% Từ 3 tháng dưới 6 tháng 0.50%
Từ 5 tỷ - dưới 20 tỷ 0.20% Từ 6 tháng trở lên 0.00%
Từ 20 tỷ trở lên 0.15%    
14 Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1 Công ty cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam - VietFund Management (VFM) VFMVF1 Vietfund Management Quỹ cổ phiếu Từ 1 triệu - 1 tỷ 0.60% Đến 180 ngày 2.50%
Trên 1 tỷ - 10 tỷ 0.40% Từ 181 ngày - 365 ngày 1.50%
Trên 10 tỷ 0.20% Từ 366 ngày - 730 ngày 0.50%
    Từ 731 ngày 0.00%
15 Quỹ đầu tư giá trị MB Capital MBVF MB Capital Quỹ cổ phiếu All 1.00% Dưới 6 tháng 1.00%
6 tháng - dưới 12 tháng 0.75%
12 tháng - dưới 18 tháng 0.50%
Từ 18 tháng trở lên 0.00%
16 Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND VNDBF IPA Asset Management (100% sở hữu của VNDirect) Quỹ trái phiếu All 0.00% All 0.00%

An toàn, bảo mật là ưu tiên hàng đầu

Mã hóa dữ liệu
Phòng ngừa tấn công mạng
Phòng ngừa tấn công mạng
Sản phẩm bản quyền